Kvalia

(Kombinirana analiza; kvantitativna i kvalitativna)

KVALIA je analiza koja je kombinacija kvantitativnih i kvalitativnih kvalificiranja medijskih objava. Podaci koje prikazuje Kvalia su statistički kao i Simplia Plus, no nadograđena je drugim elementima. Na primjer: izdvajaju se objave iz primarnog i sekundarnog, planiranog i neplaniranog publiciteta, analizira se oprema objave, možemo promatrati ključnu poruku i sadržaj objava i tako dalje. Brojne su mogućnosti koje mogu biti istražene. Na primjer, u analizi možemo obuhvatiti kompaniju i konkurenciju odnosno jedan ili više subjekata.

Kvalia Plus

(Analiza sadržaja prema MUMO odrednicama)

KVALIA PLUS uključuje osnovne odrednice Kvalia analize + analizu sadržaja prema MUMO* odrednicama. Ova analiza nam daje najkorektniji prikaz stanja uspjeha djelovanja korporativnog komuniciranja na području odnosa s javnošću. Model ocjenjivanja je primjeren za kompanije i korporacije, ali i druge subjekte koji djeluju u područjima koja su više prisutna u medijima (više od 200 objava mjesečno). Uredništva im samoinicijativno pridaju veliku pažnju, a najviše kada je u pitanju regulativa. Za planiranje, provedbu i nadzor komunikacijskih projekata potreban im je precizan i prilagođen analitički alat. Analiza sadržaja omogućava uvid u pozitivne i negativne tematike unutar publiciteta vezanog za kompaniju, o udjelu planiranog publiciteta (uspješnosti OSJ) i (ne)naklonjenosti medija i autora. Ova analiza najbolje prati tok i rezultate komunikacijskih ciljeva po pojedinim projektima, ocjenjuje sadržaj (ne)previdljivog, publiciteta i određuje konkretne ciljeve pri odnosima s javnošću.

MUMO* – Mjerenje učinkovitosti medijskih objava.