Zavisno o potrebama korisnika, medije pratimo:
• redovno tokom cijele godine
• za pojedine događaje (15 -30 dana)
• po objavi za medije (2-3 dana)