uslovikoristenja

Opštim uslovima korištenja aplikacije mClipLive (u daljem tekstu: Opšti uslovi) se dopunjuju posebne pogodbe utvrđene Ugovorom o korištenju aplikacije mClipLive od strane pravnog ili fizičkog (punoljetnog) lica (u daljem tekstu: Korisnik usluga), a koji se zaključuje između kompanije Press Clipping d.o.o. i Korisnika usluge. Opšti uslovi korištenja primjenjuju se na ukupan poslovni odnos između Press Clipping d.o.o. i pravnih i fizičkih osoba koje koriste poslovne usluge Press Clipping d.o.o.. Opšti uslovi čine sastavni dio ugovora o korištenju i obavezuju ugovorne strane, a Korisnik usluga je upoznat sa odredbama Opštih uslova u času zaključenja ugovora. Opšti uslovi su objavljeni na stranici Press Clipping d.o.o., gdje ih Korisnik usluga preuzima prije slanja zahtjeva za korištenje usluge. Ukoliko Korisnik usluga ugovor ne zaključuje putem pristupa na stranicu Press Clipping d.o.o., Opšti uslovi se dostavljaju Korisniku usluga u hard copy primjerku. U slučaju neslaganja Opštih uslova i posebnih pogodbi važe ove posljednje.